Ключова дума Регистрация

Каталог "Кой кой е в морския бизнес" - индекси

Агенции за набиране на морски кадри Корабособственици Пристанища
Адвокати, морско право, морски застраховки Корабостроене, кораборемонт Пристанищни оператори, морски пилотаж, буксирна дейност
Администрации – морски, речни, митнически, безмитни зони Логистика Спасяване - морско и речно
Класификационни организации Медицина Спедиция
Консултанти, сървейори Митническо агентиране Транспорт – морски, речен, сухоземен (авто, жп)
Контейнерни превози Морски издателства Туризъм – морски, речен
Корабни оператори, мениджмънт Морско образование, научноизследователски центрове Флот – технически, спомагателен
Корабно агентиране, брокераж, чартиране Нестопански организации Яхти, лодки, оборудване
Корабно оборудване, снабдяване, пожарообезопасяване Подводна дейност Други

Каталог "Кой кой е в морския бизнес" - азбучник

АСОЦИАЦИЯ МАЛКИ КОРАБИ И ОБОРУДВАНЕ
 
Обединение на фирми, организации и физически лица,
занимаващи се с малкотонажно корабостроене,
с цел взаимодействие и сътрудничество,
информационно осигуряване,
представителство и защита на интересите на своите членове.
АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОРАБНИ СНАБДИТЕЛИ
 
Поддържа и защитава икономическите интереси на корабните снабдители.
Съдейства и подпомага своите членове при осъществяване
и усъвършенстване на специфичната им търговска дейност
по обслужване на кораби в българските пристанища.
Представлява интересите на членовете на сдружението
пред държавните органи и институции, корабособствениците
и други организации по въпросите на корабното снабдяване.
АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ МОРСКИ ПИЛОТИ
 
Член на Европейската морска пилотска асоциация.
Асоциация с нестопанска цел в частна полза.
АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЧАСТНИ ПРИСТАНИЩА
 
Подпомага развитието на сътрудничеството между членовете;
Подпомага дейността на своите членове;
Съдейства за интeгриране на българските морски и речни
пристанищни структури към структурите на Европейския съюз;
Представлява сектора пред български и чуждестранни институции;
Защитава правата и интересите на своите членове,
да издига авторитета, повишава квалификацията
и професионалната им култура.
АСОЦИАЦИЯ НА ВЪЗПИТАНИЦИТЕ
НА МОРСКО УЧИЛИЩЕ

 
АСОЦИАЦИЯ НА КОРАБОСТРОИТЕЛИТЕ И КОРАБОРЕМОНТЧИЦИТЕ
ОТ ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН (БРАСС)

 
Установяване на връзки и обмен на информация в зависимост
от интересите на корабостроителите и кораборемонтчиците
от Черноморския регион в новите пазарни условия;
Сътрудничество в развитието и усъвършенстването
на производствените мощности, организацията,
технологията и управлението на производството,
проектирането, научните изследвания, хидродинамичните изпитания
на корабните модели и обмяна на информация;
Сътрудничество с други корабостроителни
и кораборемонтни асоциации – национални и международни,
с неправителствени международни организации
в областта на морското стопанство;
Разработване съвместно с други заинтересовани
организации на предложения и проекти за създаване
на специални преференции за корабостроителите
и кораборемонтчиците от Черноморския регион –
членове на асоциацията.
БУЛСАР – СПАСЯВАНЕ НА ЧОВЕШКИ ЖИВОТ НА МОРЕ
 
Сдружение с нестопанска цел в обществена полза.
Предприемане на необходимите мерки за координация,
надлежно търсене и спасяване на хора,
търпящи бедствие в българския морски отговорен
район за търсене и спасяване, като се старае да предотвратява
и облекчава човешките страдания чрез осигуряване
на помощ на всяко лице независимо
от неговата национална пренадлежност,
статуса на такова лице или обстоятелствата,
при които то е било открито.
БУРГАСКА МОРСКА АСОЦИАЦИЯ
 
БМА, създадена през 1995 г. като сдружение с нестопанска цел, днес има около 200 члена – физически и юридически лица. Тя популяризира сферата на морската индустрия като висококвалифицирана и необходима за страната и Черноморския регион стопанска дейност, сътрудничи на регионално, национално и международно ниво за решаването на екологичните проблеми на Черно море. БМА е член на Асоциацията на малките и големите пристанища (IAPH).
БУРГАСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА
 
БЪЛГАРО-РУМЪНСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА
 
Изготвяне и представяне пред компетентните държавни органи на становища и предложения по проекти за нормативни актове и решения в области, засягащи развитието на икономическите връзки между двете държави;
Водене на доброволен регистър на компаниите и организациите с интереси за развитие на бизнес в България и в Румъния;
Предоставяне на информация и консултации в областта на търговското, данъчното, митническото и валутното законодателство на България и на Румъния;
Поддържане на собствена информационна система за пазарна, фирмена, търговска и др. информация;
Подкрепа за осъществяване на междуфирмени търговски връзки, фирмени презентации, смесени компании;
Организиране и провеждане на специализирани изложения и други експоинициативи; провеждане на търговски мисии и кооперационни борси в Румъния и България, както и в трети страни, и подкрепа на компаниите за участието им в тези прояви;
Разработка и управление на собствени и партньорски проекти в областта на икономическото развитие и трансграничното сътрудничество;
Извършване на дейности за професионално развитие и обучение чрез организирането на конференции, курсове, семинари и др. по теми от взаимен интерес;
Издателска дейност: каталози, наръчници, информационни бюлетини и т.н.
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА КОРАБНИТЕ
БРОКЕРИ И АГЕНТИ (БАКБА)
 
Българската асоциация на корабните брокери и агенти (БАКБА) е основана през 1997 г. като неправителствена и нетърговска организация от 32 фирми учредителки, развиващи дейностите корабен брокераж и агентиране във варненския черноморски регион. Понастоящем в БАКБА членуват 52 компании със седалища и офиси във всички по-големи градове на страната и дейност във всички български пристанища.
Най-общо целите на асоциацията са да изгражда и поддържа единни и модерни професионални стандарти и практики и да консолидира своите членове при защитата на техните интереси пред трети страни.
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА МОРСКИТЕ КАПИТАНИ
 
Издигане и опазване престижа на капитанската професия;
Разпространяване на професионална информация между членовете;
Защита на професионалните интереси на капитаните.
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ЯХТЕНИТЕ ПРИСТАНИЩА
 
Неправителствена организация за развитие,
разпространение и утвърждаване на ветроходството,
яхтения туризъм и яхтените пристанища в България.
БЪЛГАРСКА ВЕТРОХОДНА ФЕДЕРАЦИЯ
 
БЪЛГАРСКА МОРСКА КАМАРА
 
Българската морска камара (БМК) е създадена през 1993 г. със седалище Варна. Тя е доброволно нестопанско сдружение за подпомагане, насърчаване, представителство и защита интересите на членовете си и съдейства за развитие на националното и международното икономическо сътрудничество и утвърждаване дух на почтеност в българския морски бизнес. Членове на БМК са държавни и частни фирми от корабоплаването, корабостроенето, кораборемонта, пристанищата, морските технологии, банки, обслужващи морския бизнес фирми – брокерски, агентийски, пилотски, снабдителски, сървейорски и др. БМК участва активно в национални програми за развитие на морското стопанство, представя на компетентните държавни органи проекти за нормативни актове и следи тяхното прилагане в стопанската област. Информира за актове на нелоялна конкуренция, посредничи при решаване на спорни въпроси и организира постоянен морски арбитражен съд. Подпомага дейността на своите членове за усъвършенстване управлението и повишаване ефективността на морския бизнес. БМК работи за разширяване на участието на търговските дружества в международното морско икономическо сътрудничество и за подпомагане и развитие на морския бизнес в страната.
БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ
ПО ПОДВОДНА ДЕЙНОСТ

 
Сдружение на български граждани и организации с цел развитие
и просперитет на водолазното дело;
Чрез своите клубове обучава водолази и водолазни инструктори;
Притежава изключителни права да издава водолазни
сертификати с международна валидност от името на CMAS.
БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА МОРСКА
АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ
  
БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА
 
Регистрация на фирми;
Издаване на сертификати и референции за статута на български търговци;
Издаване и заверка на външнотърговски документи –
сертификати за произход на стоки, експортни фактури,
заверка на подпис върху декларации, пълномощни,
договори, ценови листи, заверка на покани декларации
за бизнес пътуване на чужденци в България;
Издаване на сертификат за форсмажор;
Издаване и гарантиране на карнет АТА;
Информация, консултации и обучение по мениджмънт на проекти;
Издаване на удостоверения за електронен подпис;
Изработване на индивидуални е-бизнес стратегии; B2B; B2C; B2A;
Консултации относно електронната търговия;
Записване за участие в панаири и изложения в България;
Изготвяне на специфични договори във външноикономическите
отношения (покупко-продажба, внос-износ, бартер,
консигнация, лиценз, реекспорт, комисионен договор и др.);
Маркетингови проучвания на вътрешния и международния пазар;
Проучвания, становища и проекти за организиране на нови производства в страната;
Изготвяне на бизнес планове и проекти, включително и при кандидатстване за кредити;
Консултации в областта на франчайзинга и рисковия капитал;
Анализи, експертизи и препоръки за обновяване на съществуващи производства;
Изготвяне на тръжни и конкурсни документи в областта на инвестициите и продажбите;
Консултации по възникнали спорове от нарушени договори между български и чуждестранни лица;
Консултации, свързани с уреждането на арбитражни спорове в страната и чужбина;
Изготвяне на документи за създаване на български фирми в чужбина;
Консултации по правни, финансови, банкови, застрахователни и други въпроси;
Информация за състоянието на международни стокови пазари и цени;
Обслужване на фирмите за осъществяване на външнотърговска дейност;
Преводи и легализация на документи (фирмени и частни);
Заверка на документи в министерства, ведомства, Консулския отдел
при МВнР и чуждестранни мисии в страната;
Външнотърговски консултации;
Митнически консултации;
Данъчни консултации.
БЪЛГАРСКО МОРСКО ДРУЖЕСТВО ЕООД
 
ВАРНЕНСКА ТЪРГОВСКО-ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА
 
Поддържане Търговския регистър на Българската
търговско-промишлена палата;
Издаване на сертификати за произход, сертификати
за форсмажор и заверка на търговски документи;
Издаване на удостоверителни документи за визи
във връзка с бизнес пътувания в България;
Организиране на семинари и обучения за професионална
квалификация и бизнес култура;
Организиране на бизнес мисии, презентации,
участие в панаири и изложения;
Консултации по търговскоправни и митнически въпроси;
Консултации по интелектуална собственост;
Консултации по внедряване на системи за управление
на качеството ИСО 9000;
Консултации по международни проекти и програми;
Консултации по щрихово кодиране на стоките ЕАН;
Арбитражен съд на БТПП.
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
 
Агенцията организира и координира дейности по безопасността на корабоплаването в морските пространства и във вътрешните водни пътища на Република България; осигурява реалната връзка между държавата и корабите, плаващи под българско знаме;
Упражнява контрол за: спазването на условията за безопасност на корабоплаването спрямо български и чужди кораби; спазването на условията на труд и живот на моряците; предоставянето на услуги по управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства, вътрешните водни пътища, каналите, пристанищата на Република България и другите, определени по съответния ред, райони;
Организира и координира търсене и спасяване на бедстващи хора, кораби и самолети;
Упражнява контрол и организира опазването на морската среда и на р. Дунав от замърсяване от кораби;
Организира и провежда изпити за придобиване на правоспособност от морските лица;
Издава свидетелства за правоспособност на морските лица;
Води регистри на корабите, морските лица, пристанищата и пристанищните оператори в Република България;
Следи за изпълнението на разпоредбите по обезпечаване сигурността на: корабите, плаващи под българско знаме; пристанищата в Република България;
Събира и предоставя на министъра на транспорта информация за изпълнението на изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и на обектите по чл. 111а, ал. 1 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ);
Прави предложение до министъра на транспорта за преустановяване на дейността или за ограничаване временно или постоянно на експлоатацията на пристанища, които не отговарят на изискванията на закона или извършват пристанищни услуги в нарушение на чл. 116, ал. 5 ЗМПВВППРБ;
Контролира спазването на изискванията за техническа безопасност на пристанищните съоръжения, осъществява специализиран технически надзор за спазване на техническите изисквания, правилата и нормите за устройство, монтаж, поддържане, ремонтиране и безопасна експлоатация на съоръженията с повишена опасност в пристанищата, за безопасност и здраве при работа и за безопасно осъществяване на товарно-разтоварни операции;
Определя нивата за сигурност на корабите, плаващи под българско знаме, и на пристанищата в Република България;
Контролира спазването на изискванията за свободен достъп в пристанищата за обществен транспорт;
прави предложения до министъра на транспорта за изменяне размера на пристанищните такси;
Подпомага министъра на транспорта при осъществяване на контрола по изпълнението на концесионните договори, както и на договорите по § 74, ал. 3 от Закона за изменение и допълнение на ЗМПВВППРБ (ДВ, бр. 24 от 2004 г.);
Контролира изпълнението на договорите по чл. 117б, ал. 1 ЗМПВВППРБ;
Подпомага министъра на транспорта при програмиране на дейности и осъществяване на контрол на инвестициите при изграждането, реконструкцията и модернизацията на транспортните коридори в областта на водния транспорт (пристанища, морски магистрали, вътрешни водни пътища), финансирани със средства от държавния бюджет или със средства от заеми, гарантирани от държавата;
Систематизира данните, съдържащи се в прединвестиционните проучвания по чл. 112а - 112д ЗМПВВППРБ, и на тяхна база създава база данни за изготвените генерални планове, кадастрални карти и имотни регистри и кадастрални и подробни устройствени планове;
Подпомага министъра на транспорта при съгласуването на подробни устройствени планове, с които се отреждат територия и акватория за извършване на строителство на пристанища по чл. 107 - 109 и на обекти по чл. 111а, ал. 1 ЗМПВВППРБ;
Подпомага министъра на транспорта при съгласуването на документи за отреждане на земни и водни участъци за извършване на строителство по крайбрежието на Черно море и р. Дунав, във вътрешните води и в териториалното море, както и в зоните на действие на средствата за навигационно осигуряване;
Представя на министъра на транспорта мотивирани становища по инвестиционните инициативи за изграждане на нови или разширение на съществуващи пристанища за обществен транспорт;
Одобрява плановете за приемане и обработване на отпадъци;
Съгласува плановете на пристанищните оператори за действия при бедствия, аварии и катастрофи;
Извършва други функции, възложени й със закон или с акт на Министерския съвет.
Агенцията проучва европейския опит и предлага на управителния съвет на Фонд “Вътрешни водни пътища” мерки по регулирането на капацитета на флота по вътрешни водни пътища и осъществява организационно-техническото осигуряване на дейността на фонда.
Агенцията провежда изпит за професионална компетентност за лицензиране на превозвачи за извършване превози на товари по вътрешни водни пътища.
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ
ТЕРИТОРИАЛНО ЗВЕНО ВАРНА
 
КЛУБ ПРИКЛЮЧЕНСКА МРЕЖА
 
Каякинг;
Рафтинг;
Гмуркане: Черно море – диви и атрактивни места, потънали кораби.
Маслен нос, Синеморец, Арапя. За начинаещи и напреднали
с екипировка и инструктор. Еднодневни, уикендови спускания,
едноседмични курсове с издаване на международни
сертификати CMAS една, две и три звезди;
Морски приключения.
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
 
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА
 
Министерството на транспорта е юридическо лице на бюджетна издръжка. Организирано е в дирекции, които подпомагат министъра на транспорта при осъществяване на правомощията му, осигуряват технически дейността му и извършват дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.
Министерството на транспорта подпомага дейността на министъра в осъществяване на неговите правомощия да:
Провежда държавната политика и разработва стратегията за развитие и преструктуриране на транспорта;
Провежда държавната инвестиционна политика в транспорта;
Подготвя проекти на международни договори и спогодби в областта на транспорта и осигурява изпълнението на международните споразумения и конвенции в тази област, по които Република България е страна;
Организира и ръководи подготовката на транспорта за работа в условия на кризи, за транспортно осигуряване на страната, въоръжените сили и органите по сигурността при привеждането им от мирно на военно положение;
Представлява Република България в международните организации по транспорт;
Разпределя и контролира разходването на предоставените за транспорта финансови средства, отпуснати от държавния бюджет;
Контролира дейността на лицата, получили документи - лицензи, разрешения, сертификати и др., издадени от него или от оправомощени от него длъжностни лица.
МОРСКИ КЛУБ “ПРИЯТЕЛИ НА МОРЕТО” - ВАРНА
 
Водолазно обучение: по българска система;
по системата на Световната федерация по подводна дейност;
Курсове по придобиване на правоспособност
“Водач на плавателен съд до 20 БТ”;
Детски морски училища;
30 % от получените обучителни такси са за подготовка
на безработни млади хора и младежи без родители.
МОРСКИ КЛЪСТЪР БЪЛГАРИЯ
 
Създаване на условия за благоприятно развитие на морската индустрия в Република България;
Обединяване усилията на всички браншове за повишаване конкурентоспособността на този отрасъл, популяризирането му на национално и международно равнище, интегриране в международната транспортна мрежа;
Подпомагане членовете на сдружението в осъществяваната от тях дейност.
МОРЯШКИ СИНДИКАТ
 
Член на Международната транспортна федерация (ITF),
Европейската транспортна федерация (ETF),
основен член на КНСБ.
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ
ПО ТРАНСПОРТА В БЪЛГАРИЯ
 
В рамките на НТСТ е изградена система за обучение на водачите и операторите в автомобилния и железопътния транспорт, с връчване на международни документи за извършване на пътнически и товарни превози, включително отделен курс по превоза на опасни товари. В клуба “Млад моряк” се организира обучение на кадри за водния транспорт.
Специалисти – членове на НТС, по транспорта взеха участие в реализацията на редица крупни транспортни проекти, като: “Изграждане на фериботната връзка Варна – Иличовск”; “Удвояване, електрификация и автоматизация на железопътните линии”, “Строителство на автомагистрали и мостове”; “Модернизация на морските и речните пристанища”; “Внедряване на съвременни технологии, техника и системи за управление”; “Стратегии и програми за развитие на транспорта”.
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ
НА БЪЛГАРСКИТЕ СПЕДИТОРИ (НСБС)
 
Националното сдружение на българските спедитори (НСБС) е учредено през 1992 г. със следните основни цели: да представлява българския спедиторски бранш и да защитава интересите му в страната и чужбина; да усъвършенства правната база на спедицията в България; да издига реномето на спедиторската професия като: разработва критерии за достъп до спедиторската професия; внедрява и следи за прилагането на нормативи за качеството на предлаганите от спедиторите - членове на НСБС, услуги; приема и контролира спазването на Професионалния кодекс от своите членове; организира професионалното обучение и квалификация на спедиторските кадри.
Към май 2007 г. в НСБС членуват 75 спедиторски фирми (с българско и чуждо участие), които съвкупно извършват над 2/3 от международните спедиторски услуги в България. Спедиторските фирми - членове на НСБС, реализират над половината от приходите и 83 % от брутната печалба в спедиторския бранш.
От 1994 г. НСБС представлява България в Международната федерация на спедиторските сдружения ФИАТА. Представители на сдружението участват в органите на ФИАТА и чрез тях в дейността на Европейската конференция на министрите на транспорта (ЕКМТ), Европейската комисия, Икономическата комисия за Европа на ООН, Международната търговска камара и редица международни организации в сферата на транспорта (IRU, UIC, IATA, IMO и др.).
От 2003 г. НСБС е член на КЛЕКАТ (Европейската асоциация за спедиторски, транспортни, логистични и митнически услуги), чрез която получава право на глас при взимането на решения от Европейската комисия, засягащи транспортната политика на Общността.
Само спедициите - членове на НСБС, са оторизирани да ползват утвърдените в международната търговия документи на ФИАТА - мултимодалния коносамент (FIATA FBL), спедиторския реципис (FIATA FCR), складовата разписка на ФИАТА и др.
НСБС участва активно в усъвършенстването на правната база на международния транспорт и спедицията в страната и в чужбина, както и във формирането на транспортната политика на България. С предприетите активни действия и инициативи сдружението има съществен принос за създаването на пазарноориентиран бизнес климат в България, особено по отношение на българското фискално, митническо и външнотърговско законодателство.
През 1996 г. НСБС подготви и издаде на три езика ОБЩИ СПЕДИТОРСКИ и ОБЩИ СКЛАДОВИ УСЛОВИЯ на НСБС, които регламентират задълженията и отговорностите на страните по спедиторския договор.
Съвместно с реномирани български и международни застрахователи сдружението разработи и внедри ЗАСТРАХОВКА ЗА ОТГОВОРНОСТТА НА СПЕДИТОРА по споменатите ОБЩИ УСЛОВИЯ, която от 1.04.1998 г. е задължителна за спедиторските фирми - членове на НСБС.
НСБС разработи и въведе през 2000 г. система за професионално обучение и квалификация на спедиторските кадри. Преминалите успешно обучението получават международно признати дипломи за професионална компетентност по стандартите на ФИАТА.
Сдружението обединява най-добрите професионалисти от бранша и ползвайки услугите на неговите членове, товародателят получава:
гаранция за компетентност и високо качество на услугите;
финансова стабилност и търговска етика на спедитора;
ясни и точни условия на спедиторския договор, формулирани в общите условия на НСБС, които дефинират отговорността на спедитора към клиента;
гаранция за защита интересите на клиента и за компенсация на щетите, които могат да възникнат при превоза, претоварването и съхранението на стоките, осигурена от застраховката “Отговорност на спедитора”.
Основната цел и насока за бъдеща дейност на НСБС е да подпомага за развитието и практическото изпълнение на национална логистична стратегия, както и да работи за ускорената и безпроблемна интеграция на България в Европейския съюз.
ОБЛАСТЕН СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ
ЧЕРВЕН КРЪСТ
 
Младежки червен кръст;
Водно спасяване;
Подготовка на населението за бедствия, аварии и кризисни ситуации;
Социално-помощна дейност;
Първа долекарска помощ.
ПОДВОДЕН КЛУБ “НЕПТУН”
 
Обучение;
Спортно-състезателна дейност;
Подводни експедиции;
Аварийно-спасителни мероприятия.
ПРЕДСТАВИТЕЛЕН ДУХОВ ОРКЕСТЪР
НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ
 
Военни ритуали, концерти, представителни дейности
в страната и чужбина.
СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ
НА КОРАБОПРИТЕЖАТЕЛИТЕ

  
Участва в тристранния диалог и публично-частното партньорство
на национално и международно ниво в областта на водния транспорт.
Участва в: разработване на стратегии за развитие
на водния транспорт, речното и морското корабоплаване и свързаните
с тях услуги; въвеждане на най-добрите практики
в областта на безопасността и качеството на услугите
в корабоплаването; информационни и консултантски услуги
по безопасност, сигурност и опазване на околната среда
в областта на морското и речно корабоплаване.
СТОПАНСКА КАМАРА – ВАРНА
 
Стопанската камара – Варна, създадена през 1982 г., е нестопанска организация, чийто членове могат да бъдат български и чуждестранни юридически и дееспособни физически лица, които извършват стопанска дейност.
Една от главните цели на Камарата е да подпомага регионалното развитие, както и да подпомага и насочва разгръщането на стопанската инициатива и активност на членовете си за повишаване ефективността на цялостната им дейност и конкурентоспособност.
Стопанската камара – Варна, е колективен член на Българската стопанска камара, чрез която членува в Съюза на работодателските конфедерации в Европа, Международната организация на работодателите, и Международната организация на труда.
Стопанската камара защитава и координира интересите на работодателите на национално, индустриално, регионално и браншово ниво и подпомага фирмите членове за установяване на международни контакти и ефективно търговско коопериране.
ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ
НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ – ВАРНА

 
Квалификационна дейност: курсове за повишаване знанията и професионалната квалификация на ученици, студенти, специалисти със средно и висше образование, безработни; компютърно и езиково обучение, тематично-професионално обучение и по заявки на фирми;
Научно-техническа дейност: организира и координира научни, научно-практически конференции, симпозиуми, семинари, дискусии и обмяна на опит по актуални теми и проблеми на развитието на науката и техниката; научно-технически пътувания в страната и чужбина; разработване на регионални и международни програми и проекти;
Информационно-издателска дейност: интернет, електронна поща и други информационни източници; издава информационни бюлетини и тематични серии от списание “НТС”;
Експертно-консултанска дейност: консултации, експертизи, сделки и прогнози в областта на науката, техниката, икономиката, интелектуалната и индустриална собственост, финансовото дело и данъчното облагане (извършва се от висококвалифицирани учени и специалисти, притежаващи необходимите лицензи и сертификати).
ФОНДАЦИЯ КОР КАРОЛИ
 
Поощряване развитието на българското ветроходство.
ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ
И ПРОТОКОЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ
НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ
 
Организация на представителните мероприятия
с участие на военнослужещи на територията
на Варна и областта.
ЧЕРНОМОРСКА МРЕЖА НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
 
Черноморската мрежа на неправителствените организации (ЧМНО) е сдружение с идеална цел, работещо в областта на околната среда и устойчивото развитие. Тя e независима, неполитическа, неправителствена, нестопанска доброволна асоциация на НПО от страните на Черноморския регион: България, Грузия, Румъния, Русия, Турция и Украйна.
Мисията на организацията е да съдейства за опазване и възстановяване на Черно море, включително Азовско море, и за устойчивото развитие на черноморските държави чрез отговорно ангажиране на неправителствените организации, правителствата, бизнес средите и други институции, както и на широката общественост.
ЧМНО е наблюдател към Истанбулската комисия, изпълнителен орган на Конвенцията за опазване на Черно море от замърсяване.
Организации от ЧМНО участват в изпълнението на регионален проект за намаляване на еутрофикацията в Черно море в рамките на инициативата за Стратегическото партньорство в Черноморския и Дунавския басейн на двете регионални програми. Организацията осъществява проекти в областта на международното управление на водите и свързаното с него законодателство на ЕС, кампании за обществено осведомяване по екологични въпроси, екологично образование, младежки дейности.
ЧЕРНОМОРСКИ ЦЕНТЪР ЗА ЕКОЛОГИЧНА
ИНФОРМАЦИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ
 
Сдружение “Черноморски център за екологична информация и образование” е самостоятелно сдружение с идеална цел на физически и юридически лица, регистрирано и осъществяващо дейността си в съответствие с действащото българско законодателство.
Сдружението работи за опазване околната среда, устойчиво развитие, утвърждаване духовните ценности на гражданското общество и социалната справедливост. То издирва, събира и дава гласност на информация за проблемите на околната среда в Черноморския регион, работи за повишаване на екологичната култура, екологичното образование и гражданското съзнание на населението в Черноморския регион; развива подходяща структура, механизми и практики за застъпничество и лобиране пред властите, бизнеса и други институции, участващи в процеса на вземане на решения, които засягат Черно море и устойчивото развитие на Черноморския регион.
ЩАБ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 
Гарантиране неприкосновеността на морските граници и суверенитета на страната в морските и пространства.
Съдействие за намаляване на вероятността от военен конфликт, формиране на доверие и сигурност в района, подпомагане дейността на граждански ведомства, организации и служби.
При възникване на локален конфликт ВМС отразяват нападенията от море, защитават морските превози, съдействат за недопускане на загуба на територия и въздействат по противниковите морски комуникации.
На Щаба на ВМС са подчинени Военноморската база – Варна, и Военноморската база - Бургас. В състава на Военноморската база – Варна, се включват корабни дивизиони и поделения за бойно и материално-техническо осигуряване.
ЯХТКЛУБ КАПИТАН ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – ПОРТ ВАРНА
 
Подготовка на състезателите по ветроходство;
Организиране на спортни състезания по ветроходство;
Създаване, обучение и поддържане на свои ветроходни отбори,
които представят клуба в страната и чужбина;
Организиране на школи и курсове за тренировъчна
и спортносъстезателна дейност по ветроходство.

Всички права запазени. Репродукцията на целите или части от текста или
изображенията без изрично писмено разрешение от "Морски свят" е забранена.