Ключова дума Регистрация

Каталог "Кой кой е в морския бизнес" - индекси

Агенции за набиране на морски кадри Корабособственици Пристанища
Адвокати, морско право, морски застраховки Корабостроене, кораборемонт Пристанищни оператори, морски пилотаж, буксирна дейност
Администрации – морски, речни, митнически, безмитни зони Логистика Спасяване - морско и речно
Класификационни организации Медицина Спедиция
Консултанти, сървейори Митническо агентиране Транспорт – морски, речен, сухоземен (авто, жп)
Контейнерни превози Морски издателства Туризъм – морски, речен
Корабни оператори, мениджмънт Морско образование, научноизследователски центрове Флот – технически, спомагателен
Корабно агентиране, брокераж, чартиране Нестопански организации Яхти, лодки, оборудване
Корабно оборудване, снабдяване, пожарообезопасяване Подводна дейност Други

Каталог "Кой кой е в морския бизнес" - азбучник

АДВОКАТСКА КАНТОРА "ВЛАДИМИРОВ"
 
Пълно правно обслужване в офисите си в София, Варна и Роли, Северна Каролина, САЩ;
Съдействие при изработването на законите и правилата за българската морска и пристанищна администрация (Кодексът на търговското корабоплаване и Националната морска стратегия на България);
Лидерска позиция във всички области, свързани с търговското корабоплаване и корабно финансиране, застраховането, обезпеченията, банковите, митническите и административните дела, международния франчайзинг, дистрибуцията, търговското представителство и кибер правото;
Много сериозен опит в признаването и изпълнението на чуждестранни съдебни и арбитражни решения;
Правно обслужване от най-високо ниво на местни и международни компании, както и на обществени организации;
Успешно съчетание на обширни познания за местните пазари в България, Румъния, Македония, Гърция и Турция и тясно сътрудничество със съответни правни кантори – кореспонденти;
Пълно правно обслужване на местни и международни клиенти на български, английски, немски и руски език. Членство във всички главни местни и чуждестранни професионални асоциации и организации;
Решаване на случаи, свързани с международноправни и търговски отношения, франчайзинг, корпоративно и морско право, сделки с недвижими имоти, международни осиновявания, съдебен процес;
Съдействие при разрешавене на международни спорове, изискващи експертно мнение;
Доверена адвокатска кантора на посолствата на Германия, Великобритания, Чехия и Словакия.
АДВОКАТСКА КЪЩА НЕВЕНА ХРИСТОВА
 
Морски адвокати.
АЙ ПИ ЕС СЪРВИСИЗ ООД
 
Фирмата е специализирана в морското застраховане - P&I и H&M,
и стратегически брокер за България на British Marine
(P&I застраховател с над 130-годишна история и рейтинг на S&P “А+ stable”).
БУЛТЕСТ 2004 ООД
 
Ултразвукова дефектоскопия (дебелометрия;
контрол на заваръчни шевове и детайли);
Магнитна и цветна дефектоскопия.
БУРГАСКА МОРСКА АСОЦИАЦИЯ
 
БМА, създадена през 1995 г. като сдружение с нестопанска цел, днес има около 200 члена – физически и юридически лица. Тя популяризира сферата на морската индустрия като висококвалифицирана и необходима за страната и Черноморския регион стопанска дейност, сътрудничи на регионално, национално и международно ниво за решаването на екологичните проблеми на Черно море. БМА е член на Асоциацията на малките и големите пристанища (IAPH).
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА КОРАБНИТЕ
БРОКЕРИ И АГЕНТИ (БАКБА)
 
Българската асоциация на корабните брокери и агенти (БАКБА) е основана през 1997 г. като неправителствена и нетърговска организация от 32 фирми учредителки, развиващи дейностите корабен брокераж и агентиране във варненския черноморски регион. Понастоящем в БАКБА членуват 52 компании със седалища и офиси във всички по-големи градове на страната и дейност във всички български пристанища.
Най-общо целите на асоциацията са да изгражда и поддържа единни и модерни професионални стандарти и практики и да консолидира своите членове при защитата на техните интереси пред трети страни.
БЪЛГАРСКА МОРСКА КАМАРА
 
Българската морска камара (БМК) е създадена през 1993 г. със седалище Варна. Тя е доброволно нестопанско сдружение за подпомагане, насърчаване, представителство и защита интересите на членовете си и съдейства за развитие на националното и международното икономическо сътрудничество и утвърждаване дух на почтеност в българския морски бизнес. Членове на БМК са държавни и частни фирми от корабоплаването, корабостроенето, кораборемонта, пристанищата, морските технологии, банки, обслужващи морския бизнес фирми – брокерски, агентийски, пилотски, снабдителски, сървейорски и др. БМК участва активно в национални програми за развитие на морското стопанство, представя на компетентните държавни органи проекти за нормативни актове и следи тяхното прилагане в стопанската област. Информира за актове на нелоялна конкуренция, посредничи при решаване на спорни въпроси и организира постоянен морски арбитражен съд. Подпомага дейността на своите членове за усъвършенстване управлението и повишаване ефективността на морския бизнес. БМК работи за разширяване на участието на търговските дружества в международното морско икономическо сътрудничество и за подпомагане и развитие на морския бизнес в страната.
БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА МОРСКА
АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ
  
БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА
 
Регистрация на фирми;
Издаване на сертификати и референции за статута на български търговци;
Издаване и заверка на външнотърговски документи –
сертификати за произход на стоки, експортни фактури,
заверка на подпис върху декларации, пълномощни,
договори, ценови листи, заверка на покани декларации
за бизнес пътуване на чужденци в България;
Издаване на сертификат за форсмажор;
Издаване и гарантиране на карнет АТА;
Информация, консултации и обучение по мениджмънт на проекти;
Издаване на удостоверения за електронен подпис;
Изработване на индивидуални е-бизнес стратегии; B2B; B2C; B2A;
Консултации относно електронната търговия;
Записване за участие в панаири и изложения в България;
Изготвяне на специфични договори във външноикономическите
отношения (покупко-продажба, внос-износ, бартер,
консигнация, лиценз, реекспорт, комисионен договор и др.);
Маркетингови проучвания на вътрешния и международния пазар;
Проучвания, становища и проекти за организиране на нови производства в страната;
Изготвяне на бизнес планове и проекти, включително и при кандидатстване за кредити;
Консултации в областта на франчайзинга и рисковия капитал;
Анализи, експертизи и препоръки за обновяване на съществуващи производства;
Изготвяне на тръжни и конкурсни документи в областта на инвестициите и продажбите;
Консултации по възникнали спорове от нарушени договори между български и чуждестранни лица;
Консултации, свързани с уреждането на арбитражни спорове в страната и чужбина;
Изготвяне на документи за създаване на български фирми в чужбина;
Консултации по правни, финансови, банкови, застрахователни и други въпроси;
Информация за състоянието на международни стокови пазари и цени;
Обслужване на фирмите за осъществяване на външнотърговска дейност;
Преводи и легализация на документи (фирмени и частни);
Заверка на документи в министерства, ведомства, Консулския отдел
при МВнР и чуждестранни мисии в страната;
Външнотърговски консултации;
Митнически консултации;
Данъчни консултации.
ВАРНЕНСКА ТЪРГОВСКО-ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА
 
Поддържане Търговския регистър на Българската
търговско-промишлена палата;
Издаване на сертификати за произход, сертификати
за форсмажор и заверка на търговски документи;
Издаване на удостоверителни документи за визи
във връзка с бизнес пътувания в България;
Организиране на семинари и обучения за професионална
квалификация и бизнес култура;
Организиране на бизнес мисии, презентации,
участие в панаири и изложения;
Консултации по търговскоправни и митнически въпроси;
Консултации по интелектуална собственост;
Консултации по внедряване на системи за управление
на качеството ИСО 9000;
Консултации по международни проекти и програми;
Консултации по щрихово кодиране на стоките ЕАН;
Арбитражен съд на БТПП.
ВЕСЛАМ ШИПИНГ ООД
 
Митническо посредничество, изготвяне и попълване
на необходимите документи при внос, износ, транзит, реекспорт;
Вътрешна и международна спедиция на товари
с всякакъв вид транспорт – морски, автомобилен, жп;
Комбинирани, мултимодални превози на контейнеризирани
и конвенционални товари;
Претоварни операции в пристанищата
Варна-изток/запад и жп гара;
Складова дейност - закрит и открит склад за стоки по направление
внос, износ, транзит, реекспорт;
Разработване на оптимална транспортна схема;
Корабно агентиране в пристанищата Варна, Леспорт, Балчик;
Брокерство и чартиране на корабен тонаж;
Застраховане на товари;
Набиране на морски кадри за “Egon Oldendorff” – Германия.
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА
ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА
 
Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” (ДППИ) е образувано като юридическо лице по смисъла на Търговския закон на Република България и по Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.
Предприятието управлява инфраструктурата и другите дълготрайни активи на пристанищата за обществен транспорт с национално значение.
Част от основните функции на ДП „Пристанищна инфраструктура” са изграждането, реконструкцията, рехабилитацията и поддържането на пристанищата за обществен транспорт с национално значение. Предприятието извършва управление на собствеността и организация на работата в пристанищата и обезпечава достъпа до тях, както и осъществява навигационно осигуряване на корабоплаването. ДП „Пристанищна инфраструктура” събира и разходва каналните такси, тонажните корабни такси, линейните кейови, светлинните такси и тези за управление на отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност.
Перспективите за дейността на ДП „Пристанищна инфраструктура” са залегнали в Националната програма за развитие на пристанищата за обществен транспорт 2006 - 2015 г.
ЗПАД ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ
МОРСКО ЗАСТРАХОВАНЕ

 
Морско застраховане:
застраховане на плавателни съдове: лодки, катери,
яхти; кораби каботажно плаване,
кораби задгранично плаване, траулери;
пристанищни рискове;
отговорност на кораборемонтчика;
кораби в строеж;
застраховане “Карго” с всички видове транспорт;
Общо застраховане:
на превозни средства;
злополука и помощ при пътуване в чужбина “Асистанс”;
пожар и природни бедствия;
отговорности;
лизинги и кредити;
летателни апарати;
туристически и медицински.
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
 
Агенцията организира и координира дейности по безопасността на корабоплаването в морските пространства и във вътрешните водни пътища на Република България; осигурява реалната връзка между държавата и корабите, плаващи под българско знаме;
Упражнява контрол за: спазването на условията за безопасност на корабоплаването спрямо български и чужди кораби; спазването на условията на труд и живот на моряците; предоставянето на услуги по управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства, вътрешните водни пътища, каналите, пристанищата на Република България и другите, определени по съответния ред, райони;
Организира и координира търсене и спасяване на бедстващи хора, кораби и самолети;
Упражнява контрол и организира опазването на морската среда и на р. Дунав от замърсяване от кораби;
Организира и провежда изпити за придобиване на правоспособност от морските лица;
Издава свидетелства за правоспособност на морските лица;
Води регистри на корабите, морските лица, пристанищата и пристанищните оператори в Република България;
Следи за изпълнението на разпоредбите по обезпечаване сигурността на: корабите, плаващи под българско знаме; пристанищата в Република България;
Събира и предоставя на министъра на транспорта информация за изпълнението на изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и на обектите по чл. 111а, ал. 1 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ);
Прави предложение до министъра на транспорта за преустановяване на дейността или за ограничаване временно или постоянно на експлоатацията на пристанища, които не отговарят на изискванията на закона или извършват пристанищни услуги в нарушение на чл. 116, ал. 5 ЗМПВВППРБ;
Контролира спазването на изискванията за техническа безопасност на пристанищните съоръжения, осъществява специализиран технически надзор за спазване на техническите изисквания, правилата и нормите за устройство, монтаж, поддържане, ремонтиране и безопасна експлоатация на съоръженията с повишена опасност в пристанищата, за безопасност и здраве при работа и за безопасно осъществяване на товарно-разтоварни операции;
Определя нивата за сигурност на корабите, плаващи под българско знаме, и на пристанищата в Република България;
Контролира спазването на изискванията за свободен достъп в пристанищата за обществен транспорт;
прави предложения до министъра на транспорта за изменяне размера на пристанищните такси;
Подпомага министъра на транспорта при осъществяване на контрола по изпълнението на концесионните договори, както и на договорите по § 74, ал. 3 от Закона за изменение и допълнение на ЗМПВВППРБ (ДВ, бр. 24 от 2004 г.);
Контролира изпълнението на договорите по чл. 117б, ал. 1 ЗМПВВППРБ;
Подпомага министъра на транспорта при програмиране на дейности и осъществяване на контрол на инвестициите при изграждането, реконструкцията и модернизацията на транспортните коридори в областта на водния транспорт (пристанища, морски магистрали, вътрешни водни пътища), финансирани със средства от държавния бюджет или със средства от заеми, гарантирани от държавата;
Систематизира данните, съдържащи се в прединвестиционните проучвания по чл. 112а - 112д ЗМПВВППРБ, и на тяхна база създава база данни за изготвените генерални планове, кадастрални карти и имотни регистри и кадастрални и подробни устройствени планове;
Подпомага министъра на транспорта при съгласуването на подробни устройствени планове, с които се отреждат територия и акватория за извършване на строителство на пристанища по чл. 107 - 109 и на обекти по чл. 111а, ал. 1 ЗМПВВППРБ;
Подпомага министъра на транспорта при съгласуването на документи за отреждане на земни и водни участъци за извършване на строителство по крайбрежието на Черно море и р. Дунав, във вътрешните води и в териториалното море, както и в зоните на действие на средствата за навигационно осигуряване;
Представя на министъра на транспорта мотивирани становища по инвестиционните инициативи за изграждане на нови или разширение на съществуващи пристанища за обществен транспорт;
Одобрява плановете за приемане и обработване на отпадъци;
Съгласува плановете на пристанищните оператори за действия при бедствия, аварии и катастрофи;
Извършва други функции, възложени й със закон или с акт на Министерския съвет.
Агенцията проучва европейския опит и предлага на управителния съвет на Фонд “Вътрешни водни пътища” мерки по регулирането на капацитета на флота по вътрешни водни пътища и осъществява организационно-техническото осигуряване на дейността на фонда.
Агенцията провежда изпит за професионална компетентност за лицензиране на превозвачи за извършване превози на товари по вътрешни водни пътища.
ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ
“ЧEРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР” (ВСУ)
ИНСТИТУТ ПО МОРСКО ПРАВО И ЛОГИСТИКА (ИМПЛ)
 
ИМПЛ организира и провежда научноприложни изследвания в областта на морското право и логистиката. Координира и участва в технологичния трансфер на научноприложни резултати и изследвания между заинтересовани институции.
Взема участие в национални и трансгранични проекти.
ИМПЛ участва в учебния процес на ВСУ, като организира обучението на студентите в специализиращия модул по морско право към Юридическия факултет на ВСУ; провежда специализации (индивидуални и колективни, в облaстта на морското и речното право и морските застраховки); организира магистърски форми на обучение; провежда обучение на докторанти на самостоятелна подготовка.
ИМПЛ изгражда специализирана база данни, обслужващa заинтересовани лица и организации в предметната област.
КМ И Д ЕООД
 
Корабни оператори и менажери;
Фрахтоване;
Корабно агентиране и брокераж;
Морско и общо застраховане като лицензиран
застрахователен брокер;
Консултантска и сървейорска дейност;
Набиране на екипажи;
Търговия.
КЮН ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ
 
Лизинг яхти.
МАРИНС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД
 
Застрахователно и презастрахователно посредничество;
Управление на риска;
Консултант по ликвидация на щети.
МОРЯШКИ СИНДИКАТ
 
Член на Международната транспортна федерация (ITF),
Европейската транспортна федерация (ETF),
основен член на КНСБ.
СИЙ ПАРТНЕР ШИПИНГ ЕООД
 
Агентиране;
Брокераж (сухотоварен и танкерен);
След 1999 г.:
Покупко-продажба на кораби;
Управление на проекти и консултантски услуги
в областта на морския транспорт;
Консултира клиенти в областта на морското право,
застраховането, арбитраж и обща авария.
УНИКРЕДИТ ЛИЗИНГ АД
 
Лизинг на: яхти и самолети, леки и търговски автомобили,
индустриално търговско и бизнес оборудване,
недвижими имоти;
Застраховане и финансови консултации.
ХИПО АЛПЕ-АДРИА-ЛИЗИНГ ЕООД
 
Финансиране на недвижими имоти, машини
и оборудване, коли, яхти и бизнес самолети,
както и на алтернативни енергийни източници.

Всички права запазени. Репродукцията на целите или части от текста или
изображенията без изрично писмено разрешение от "Морски свят" е забранена.