Ключова дума Регистрация

Каталог "Кой кой е в морския бизнес" - индекси

Агенции за набиране на морски кадри Корабособственици Пристанища
Адвокати, морско право, морски застраховки Корабостроене, кораборемонт Пристанищни оператори, морски пилотаж, буксирна дейност
Администрации – морски, речни, митнически, безмитни зони Логистика Спасяване - морско и речно
Класификационни организации Медицина Спедиция
Консултанти, сървейори Митническо агентиране Транспорт – морски, речен, сухоземен (авто, жп)
Контейнерни превози Морски издателства Туризъм – морски, речен
Корабни оператори, мениджмънт Морско образование, научноизследователски центрове Флот – технически, спомагателен
Корабно агентиране, брокераж, чартиране Нестопански организации Яхти, лодки, оборудване
Корабно оборудване, снабдяване, пожарообезопасяване Подводна дейност Други

Каталог "Кой кой е в морския бизнес" - азбучник

АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ
  
Общата функция на Агенция Митници (АМ) е осъществяване на митнически надзор
и контрол на митническата територия на България. AM е с четирислойна структура:
Централно митническо управление (ЦМУ) със седалище София.
Регионални митнически дирекции (РМД), в момента пет (5), които се намират в главните градове на страната.
Митници, в момента седемнадесет (17), които извършват по-голяма част от митническата
обработка на стоките (около 60 – 70 %).
Митнически бюра и митнически пунктове, понастоящем сто и две (102).
В момента в АМ има 3826 митнически инспектори и обслужващ персонал.
Функциите и структурата на всеки слой е както следва:
ЦМУ – общите му функции са да организира, ръководи, контролира и отчита дейността на митническата администрация.
РМД – общите му функции са да организира, ръководи, контролира и отчита дейността на митниците, включени в структурата на РМД.
Митница – общите функции са да организира, ръководи, контролира и отчита дейността на митническите бюра и пунктове, включени в структурата на митницата, и заедно с тях да извършва митнически надзор и контрол. Митническите бюра и пунктове са оперативни учреждения, осъществяващи митнически надзор и контрол.
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН – ВАРНА
 
Басейнова дирекция за Черноморски район е регионално поделение на МОСВ и е създадена в съответствие с Рамковата директива по водите на Европейския съюз и националното законодателство. Басейновият район обхваща територия от 20 849 кв.км и 6358 кв.км акватория, както и 27 000 кв.км на 12-милната зона на Черно море. Това е приблизително 19 % от територията на страната и 100 % от териториалното море. Включва територията на 49 общини от 8 административни области (Варненска, Добричка, Шуменска, Търговищка, Бургаска, Ямболска, Разградска, Сливенска) с население 1 386 000 жители. Основните реки, които се оттичат в Черно море, са 18 с обща водосборна площ 12 262 кв.км. Значимите езера са 9 и са тип лимани и лагуни. Големите язовири са 7 (“Тича”, “Камчия”, “Съединение”, “Георги Трайков”, “Порой”, “Ахелой” и “Ясна поляна”) с общ полезен обем около 1 млн. куб.м. Определено Черноморският район е най-богат на подземни води. В Черно море вече са определени 17 района за съществуващо и перспективно ползване на водите с площ ~ 535 кв.км, или 35 % от площта на крайбрежните морски води, и на 17 пояса на санитарна охрана с площ от ~ 983 кв.км, или 65 % от общата площ. Така се осигурява епидимична безопасност в районите и предпазването им от замърсяване с опасни и вредни вещества. Басейнова дирекция извършва планиращи, контролни, информационни функции, както и стопанисване на водите изключителна държавна собственост. Интегрирано управление на водите в Черноморския басейнов район, както и подготовка и на Плана за управления на речния басейн и програмите от мерки за изпълнението му.
БРЕГОВА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ НА „ПЧМВ” АД
 
Пречистване на нефтоводни смеси и битово-фекални води
чрез съвременни електро-физикохимични технологии;
Събиране на твърди битови отпадъци от кораби;
Събирателен пункт за отработени масла.
БУРГАСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА
 
БЪЛГАРО-РУМЪНСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА
 
Изготвяне и представяне пред компетентните държавни органи на становища и предложения по проекти за нормативни актове и решения в области, засягащи развитието на икономическите връзки между двете държави;
Водене на доброволен регистър на компаниите и организациите с интереси за развитие на бизнес в България и в Румъния;
Предоставяне на информация и консултации в областта на търговското, данъчното, митническото и валутното законодателство на България и на Румъния;
Поддържане на собствена информационна система за пазарна, фирмена, търговска и др. информация;
Подкрепа за осъществяване на междуфирмени търговски връзки, фирмени презентации, смесени компании;
Организиране и провеждане на специализирани изложения и други експоинициативи; провеждане на търговски мисии и кооперационни борси в Румъния и България, както и в трети страни, и подкрепа на компаниите за участието им в тези прояви;
Разработка и управление на собствени и партньорски проекти в областта на икономическото развитие и трансграничното сътрудничество;
Извършване на дейности за професионално развитие и обучение чрез организирането на конференции, курсове, семинари и др. по теми от взаимен интерес;
Издателска дейност: каталози, наръчници, информационни бюлетини и т.н.
БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА
 
Регистрация на фирми;
Издаване на сертификати и референции за статута на български търговци;
Издаване и заверка на външнотърговски документи –
сертификати за произход на стоки, експортни фактури,
заверка на подпис върху декларации, пълномощни,
договори, ценови листи, заверка на покани декларации
за бизнес пътуване на чужденци в България;
Издаване на сертификат за форсмажор;
Издаване и гарантиране на карнет АТА;
Информация, консултации и обучение по мениджмънт на проекти;
Издаване на удостоверения за електронен подпис;
Изработване на индивидуални е-бизнес стратегии; B2B; B2C; B2A;
Консултации относно електронната търговия;
Записване за участие в панаири и изложения в България;
Изготвяне на специфични договори във външноикономическите
отношения (покупко-продажба, внос-износ, бартер,
консигнация, лиценз, реекспорт, комисионен договор и др.);
Маркетингови проучвания на вътрешния и международния пазар;
Проучвания, становища и проекти за организиране на нови производства в страната;
Изготвяне на бизнес планове и проекти, включително и при кандидатстване за кредити;
Консултации в областта на франчайзинга и рисковия капитал;
Анализи, експертизи и препоръки за обновяване на съществуващи производства;
Изготвяне на тръжни и конкурсни документи в областта на инвестициите и продажбите;
Консултации по възникнали спорове от нарушени договори между български и чуждестранни лица;
Консултации, свързани с уреждането на арбитражни спорове в страната и чужбина;
Изготвяне на документи за създаване на български фирми в чужбина;
Консултации по правни, финансови, банкови, застрахователни и други въпроси;
Информация за състоянието на международни стокови пазари и цени;
Обслужване на фирмите за осъществяване на външнотърговска дейност;
Преводи и легализация на документи (фирмени и частни);
Заверка на документи в министерства, ведомства, Консулския отдел
при МВнР и чуждестранни мисии в страната;
Външнотърговски консултации;
Митнически консултации;
Данъчни консултации.
ВАРНЕНСКА ТЪРГОВСКО-ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА
 
Поддържане Търговския регистър на Българската
търговско-промишлена палата;
Издаване на сертификати за произход, сертификати
за форсмажор и заверка на търговски документи;
Издаване на удостоверителни документи за визи
във връзка с бизнес пътувания в България;
Организиране на семинари и обучения за професионална
квалификация и бизнес култура;
Организиране на бизнес мисии, презентации,
участие в панаири и изложения;
Консултации по търговскоправни и митнически въпроси;
Консултации по интелектуална собственост;
Консултации по внедряване на системи за управление
на качеството ИСО 9000;
Консултации по международни проекти и програми;
Консултации по щрихово кодиране на стоките ЕАН;
Арбитражен съд на БТПП.
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЗИЯ
 
Дейността и правомощията на Националната служба “Гранична полиция” по охраната на морската държавна граница и контрол на граничния режим в морските пространства, бреговата ивица и пристанищата са регламентирани в Закона за Министерството на вътрешните работи и Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Р България (ЗМПВВППРБ). Те могат да се обобщят в следните задачи: охрана на морската държавна граница; контрол на граничния режим във вътрешните морски води и териториалното море, акваторията на пристанищата и в граничната зона на бреговата ивица; осъществяване на пропускателен режим и паспортен граничен контрол в пристанищата за обществен транспорт на Р България; по режима на плаване, риболов и промишлено стопанска дейност в морските пространства; контрол по опазване на околната и водната среда, флората и фауната, защитените видове и местности; откриване и задържане на нарушителите на морската държавна граница; разкриване, предотвратяване и разследване на незаконни дейности в морските пространства - нелегална миграция, контрабанда на стоки, наркотици и оръжие, незаконен риболов и други.
Управлението на охраната на морската държавна граница и контролът по спазването на граничния режим се осъществяват от Дирекция “Гранична полиция” чрез Регионалния граничен сектор – Бургас, посредством: морски сили, включващи база гранично-полицейски кораби за изпълнение на гранично-полицейските задачи на море; брегови сили, включващи: гранични участъци, постове за техническо и визуално наблюдение, гранични контролно-пропускателни пунктове и оперативен център за събиране и анализ на информацията и координиране дейността на отделните звена; мобилна група за бордови контрол на плавателни средства - специализирано подразделение за бързо реагиране при извънредни ситуации и форсмажорни обстоятелства.
Гранично-полицейското пространство на Р България по р. Дунав се простира от речен километър (р.км) 845,650 до р.км 374,100 и включва: линията на речната държавна граница; вътрешните водни пътища от демаркационната линия на границата до българския речен бряг; граничната зона - до 15 км в дълбочина по суша от речната брегова ивица.
Функциите и задачите на Национална служба “Гранична полиция” в българския участък от р. Дунав са регламентирани в националното законодателство и включват: охрана на речната държавна граница; контрол по спазване на граничния режим във вътрешните водни пътища и граничната зона по речната брегова ивица; контрол по спазване на режима за влизане и пребиваване на невоенни кораби във вътрешните водни пътища и пристанищата; контрол за спазване на режима за плаване и за риболов, опазване на околната и водна среда, оказване помощ и спасяване на бедстващи кораби и хора; граничен паспортно-визов контрол на лица и транспортни средства (кораби и автомобили); охрана и контрол на подстъпите към обекти от особена важност; наблюдение и контрол на удобните за контрабандна дейност места; предотвратяване, разследване и активно противодействие на всички видове незаконни дейности.
За изпълнението на тези задачи се използват: речни сили - патрулни катери и бързоходни плавателни средства; брегови сили - гранични участъци, постове за техническо и визуално наблюдение, групи за извършване на бордови контрол и ръководен и комуникационен център.
Успешното привеждане на граничната охрана в българо-румънския участък на р. Дунав в съответствие с изискванията на европейските стандарти и превръщането й във вътрешна шенгенска граница може да се осъществи чрез конкретно, ясно регламентирано сътрудничество между граничните органи на Р България и Румъния и в по-общ план с тези на другите държави от региона на р. Дунав.
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА
ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА
 
Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” (ДППИ) е образувано като юридическо лице по смисъла на Търговския закон на Република България и по Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.
Предприятието управлява инфраструктурата и другите дълготрайни активи на пристанищата за обществен транспорт с национално значение.
Част от основните функции на ДП „Пристанищна инфраструктура” са изграждането, реконструкцията, рехабилитацията и поддържането на пристанищата за обществен транспорт с национално значение. Предприятието извършва управление на собствеността и организация на работата в пристанищата и обезпечава достъпа до тях, както и осъществява навигационно осигуряване на корабоплаването. ДП „Пристанищна инфраструктура” събира и разходва каналните такси, тонажните корабни такси, линейните кейови, светлинните такси и тези за управление на отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност.
Перспективите за дейността на ДП „Пристанищна инфраструктура” са залегнали в Националната програма за развитие на пристанищата за обществен транспорт 2006 - 2015 г.
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ
НА РЕКА ДУНАВ” – РУСЕ

 
Предоставя цялостна хидротехническа, хидроложка
и метеорогична информация за р. Дунав;
Извършва аварийно-спасителна, съдоподемна,
водолазна и драгажна дейност;
Предлага транспортни услуги със собствен флот.
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА 
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА"


  
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
 
Агенцията организира и координира дейности по безопасността на корабоплаването в морските пространства и във вътрешните водни пътища на Република България; осигурява реалната връзка между държавата и корабите, плаващи под българско знаме;
Упражнява контрол за: спазването на условията за безопасност на корабоплаването спрямо български и чужди кораби; спазването на условията на труд и живот на моряците; предоставянето на услуги по управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства, вътрешните водни пътища, каналите, пристанищата на Република България и другите, определени по съответния ред, райони;
Организира и координира търсене и спасяване на бедстващи хора, кораби и самолети;
Упражнява контрол и организира опазването на морската среда и на р. Дунав от замърсяване от кораби;
Организира и провежда изпити за придобиване на правоспособност от морските лица;
Издава свидетелства за правоспособност на морските лица;
Води регистри на корабите, морските лица, пристанищата и пристанищните оператори в Република България;
Следи за изпълнението на разпоредбите по обезпечаване сигурността на: корабите, плаващи под българско знаме; пристанищата в Република България;
Събира и предоставя на министъра на транспорта информация за изпълнението на изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и на обектите по чл. 111а, ал. 1 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ);
Прави предложение до министъра на транспорта за преустановяване на дейността или за ограничаване временно или постоянно на експлоатацията на пристанища, които не отговарят на изискванията на закона или извършват пристанищни услуги в нарушение на чл. 116, ал. 5 ЗМПВВППРБ;
Контролира спазването на изискванията за техническа безопасност на пристанищните съоръжения, осъществява специализиран технически надзор за спазване на техническите изисквания, правилата и нормите за устройство, монтаж, поддържане, ремонтиране и безопасна експлоатация на съоръженията с повишена опасност в пристанищата, за безопасност и здраве при работа и за безопасно осъществяване на товарно-разтоварни операции;
Определя нивата за сигурност на корабите, плаващи под българско знаме, и на пристанищата в Република България;
Контролира спазването на изискванията за свободен достъп в пристанищата за обществен транспорт;
прави предложения до министъра на транспорта за изменяне размера на пристанищните такси;
Подпомага министъра на транспорта при осъществяване на контрола по изпълнението на концесионните договори, както и на договорите по § 74, ал. 3 от Закона за изменение и допълнение на ЗМПВВППРБ (ДВ, бр. 24 от 2004 г.);
Контролира изпълнението на договорите по чл. 117б, ал. 1 ЗМПВВППРБ;
Подпомага министъра на транспорта при програмиране на дейности и осъществяване на контрол на инвестициите при изграждането, реконструкцията и модернизацията на транспортните коридори в областта на водния транспорт (пристанища, морски магистрали, вътрешни водни пътища), финансирани със средства от държавния бюджет или със средства от заеми, гарантирани от държавата;
Систематизира данните, съдържащи се в прединвестиционните проучвания по чл. 112а - 112д ЗМПВВППРБ, и на тяхна база създава база данни за изготвените генерални планове, кадастрални карти и имотни регистри и кадастрални и подробни устройствени планове;
Подпомага министъра на транспорта при съгласуването на подробни устройствени планове, с които се отреждат територия и акватория за извършване на строителство на пристанища по чл. 107 - 109 и на обекти по чл. 111а, ал. 1 ЗМПВВППРБ;
Подпомага министъра на транспорта при съгласуването на документи за отреждане на земни и водни участъци за извършване на строителство по крайбрежието на Черно море и р. Дунав, във вътрешните води и в териториалното море, както и в зоните на действие на средствата за навигационно осигуряване;
Представя на министъра на транспорта мотивирани становища по инвестиционните инициативи за изграждане на нови или разширение на съществуващи пристанища за обществен транспорт;
Одобрява плановете за приемане и обработване на отпадъци;
Съгласува плановете на пристанищните оператори за действия при бедствия, аварии и катастрофи;
Извършва други функции, възложени й със закон или с акт на Министерския съвет.
Агенцията проучва европейския опит и предлага на управителния съвет на Фонд “Вътрешни водни пътища” мерки по регулирането на капацитета на флота по вътрешни водни пътища и осъществява организационно-техническото осигуряване на дейността на фонда.
Агенцията провежда изпит за професионална компетентност за лицензиране на превозвачи за извършване превози на товари по вътрешни водни пътища.
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ
ТЕРИТОРИАЛНО ЗВЕНО ВАРНА
 
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
 
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА
 
Министерството на транспорта е юридическо лице на бюджетна издръжка. Организирано е в дирекции, които подпомагат министъра на транспорта при осъществяване на правомощията му, осигуряват технически дейността му и извършват дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.
Министерството на транспорта подпомага дейността на министъра в осъществяване на неговите правомощия да:
Провежда държавната политика и разработва стратегията за развитие и преструктуриране на транспорта;
Провежда държавната инвестиционна политика в транспорта;
Подготвя проекти на международни договори и спогодби в областта на транспорта и осигурява изпълнението на международните споразумения и конвенции в тази област, по които Република България е страна;
Организира и ръководи подготовката на транспорта за работа в условия на кризи, за транспортно осигуряване на страната, въоръжените сили и органите по сигурността при привеждането им от мирно на военно положение;
Представлява Република България в международните организации по транспорт;
Разпределя и контролира разходването на предоставените за транспорта финансови средства, отпуснати от държавния бюджет;
Контролира дейността на лицата, получили документи - лицензи, разрешения, сертификати и др., издадени от него или от оправомощени от него длъжностни лица.
НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД – КЛОН ВАРНА
 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ
ПО ТРАНСПОРТА В БЪЛГАРИЯ
 
В рамките на НТСТ е изградена система за обучение на водачите и операторите в автомобилния и железопътния транспорт, с връчване на международни документи за извършване на пътнически и товарни превози, включително отделен курс по превоза на опасни товари. В клуба “Млад моряк” се организира обучение на кадри за водния транспорт.
Специалисти – членове на НТС, по транспорта взеха участие в реализацията на редица крупни транспортни проекти, като: “Изграждане на фериботната връзка Варна – Иличовск”; “Удвояване, електрификация и автоматизация на железопътните линии”, “Строителство на автомагистрали и мостове”; “Модернизация на морските и речните пристанища”; “Внедряване на съвременни технологии, техника и системи за управление”; “Стратегии и програми за развитие на транспорта”.
ОБЛАСТЕН СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ
ЧЕРВЕН КРЪСТ
 
Младежки червен кръст;
Водно спасяване;
Подготовка на населението за бедствия, аварии и кризисни ситуации;
Социално-помощна дейност;
Първа долекарска помощ.
ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКИ МОРСКИ ФЛОТ АД
 
Корабособственик;
Превоз на товари и пътници по море;
Спедиция;
Контейнери.
ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО
ПЛАВАНЕ АД – РУСЕ
 
Превоз на масови и генерални товари;
наливни неопасни товари и горива;
голямогабаритни и концентрирани товари;
Контейнерни превози между Констанца и Белград;
Фериботни превози между Видин и Калафат;
Ро-ро превози Русе - Рени - Русе и Пасау - Видин – Пасау;
Агентиране на български и чужди кораби
във всички български пристанища;
Спедиторска дейност, чартиране на речни и морски кораби;
Организиране на комбинирани превози: река - жп транспорт - море;
Круизи в българския участък на р. Дунав с пасажерски кораби.
Собствен флот, състоящ се от: кораби: тласкачи - тип 1740 к.с.,
тип 2400 к.с., тип 3150 к.с.; влекачи; маневрени и спомагателни.
ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА
НА МОРСКИТЕ ВОДИ АД
 
Поддържане чистотата на морските води,
акваторията на пристанищата и подходните канали;
Почистване на петна от нефт и нефтопродукти
в териториалното море и вътрешните
морски води при аварийни разливи;
Техническо обезпечаване и мерки за ограничаване
на опасността от замърсяване при товаро-разтоварните операции;
Приемане и преработване на твърди и нефтени отпадъци,
получени при експлоатацията на морските плавателни съдове,
пристанищата и свързаните с тях дейности.
Дружеството разполага два танкера, нефтосъбирачи
и бонозаградители, базирани във Варна и Бургас.
ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД
 
Разтоварване и товарене на плавателни и сухопътни транспортни средства. Пристанището експлоатира многофункционални кейове и специализирани терминали.
Допълнителни и съпътстващи обработката услуги: укрепване и разкрепване, теглене, сортировка, опушване на вагони, отваряне и затваряне на корабни товарни помещения, сепарация, палетизация и депалетизация, контейнеризация и деконтейнеризация, измитане, измиване, покриване, поставяне на противозамръзващи средства.
Пристанището разполага с големи открити и закрити складови площи, където могат да се съхраняват различни видове товари при осигурена охрана.
ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА
 
Специализирани терминали за контейнери,
зърно, торове и въглища, ро-ро терминал;
Отлични възможности за реализация
на комбинирани превози;
Кръстопът между 4 европейски транспортни
коридора и ТРАСЕКА;
Скъсява пътя на товарите между Дунав и Черно море
чрез транзитния жп мост Варна – Русе;
Уникална жп фериботна линия с Русия, Украйна, Грузия;
Единствен пътнически терминал в България;
Работи без прекъсване 24 часа в денонощието,
7 дни в седмицата.
Оператор на пристанищата за обществен транспорт
с национално значение Варна-изток, Варна-запад,
Петрол, ТЕЦ Варна.
ПРИСТАНИЩЕ ВИДИН ЕООД
 
Всички видове пристанищни услуги:
Пристанищни услуги, извършвани на и от водни и сухопътни
превозни средства и всички съпътстващи ги действия;
Складови услуги, съхраняване на товари;
Услуги, предоставяни на плавателни съдове:
предоставяне на понтон, снабдяване с електроенергия, вода,
както и приемане и третиране на битови отпадъци от плавателните съдове.
СВОБОДНА БЕЗМИТНА ЗОНА - БУРГАС АД
 
Контейнерно депо; много добри цени
за обработка на контейнери;
Първокласни мултифункционални складове
за общи и насипни товари, вкл. храни;
Освободено от мита и ДДС складиране;
Площи за инвестиции и производство;
Митническо агентиране, логистика;
Претоварване и преработка на стоки.
ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ
И ПРОТОКОЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ
НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ
 
Организация на представителните мероприятия
с участие на военнослужещи на територията
на Варна и областта.
ЩАБ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 
Гарантиране неприкосновеността на морските граници и суверенитета на страната в морските и пространства.
Съдействие за намаляване на вероятността от военен конфликт, формиране на доверие и сигурност в района, подпомагане дейността на граждански ведомства, организации и служби.
При възникване на локален конфликт ВМС отразяват нападенията от море, защитават морските превози, съдействат за недопускане на загуба на територия и въздействат по противниковите морски комуникации.
На Щаба на ВМС са подчинени Военноморската база – Варна, и Военноморската база - Бургас. В състава на Военноморската база – Варна, се включват корабни дивизиони и поделения за бойно и материално-техническо осигуряване.

Всички права запазени. Репродукцията на целите или части от текста или
изображенията без изрично писмено разрешение от "Морски свят" е забранена.