Кораб
Издание
Корица на сп. Морски свят
Търсене
Съдържание
Solvay Sodi
Статии
Наука
Необходимост и основни задачи на курс “Експлоатация и поддръжка на системи с напрежение над 1000 Волта” 
   


За записване и информация: 052/383 264; 0899 912 516

Курсът се организира от Морски квалификационен център към ТУ-Варна и е акредитиран и утвърден от ИА „Морска администрация“ - Варна.
Прилагането на високоволтови системи на морските кораби в значителна степен промени философията на безопасна експлоатация на корабното електрообзавеждане. Съставени са специални изисквания на International Maritime Organization (IMO) Международната морска организация, отразени в IMО Reference - Model Course “Electro-technical Officer” - 2012; т.1.4. “Operate and maintain power systems in excess of 1000 Volts”.
Експлоатацията и поддържането на корабни електрически централи над 1000V трябва да се осъществява от инженери специалисти, запознати с International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978 (STCW) (Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците) и допълненията 2010 Манила и с Code of Safe Working Practices for Merchant Seamen Consolidated Edition, 2015. (Кодекс на безопасни трудови практики МСА).
 
Знанията и уменията на освидетелстваните преди 01.01.2012 г. механици и електромеханици трябва да се приведат в съответствие с изискванията на STANDARD SAFETY – „ High voltage installations on board ships SPECIAL EDITION “March 2012; с промените в Чл.88 (4) т3 от Наредба №6 за компетентност на морските лица в Република България и в съответствие с Националния Стандарт „Техническо обслужване на корабното електрообзавеждане с напрежение над 1000V”. (02.05.2012).
Осигуряването на условия за безопасна експлоатация и поддръжка на електрически системи за напрежение над 1000 V е основно задължение както на електромеханиците и механиците, така и на целия команден състав на корабите. В своята дейност механиците трябва да са напълно запознати с процедурите, правилата и документите за работа с корабно високоволтово обзавеждане и да оценяват отговорностите по осигуряване на безопасност.
За да се осигури безопасна експлоатация на това обзавеждане безспорно е нужен добър технически екип с достатъчна теоретична подготовка, практически опит и отлична осведоменост за функционалните отговорности и задължения. Техническите лица на кораба в лицето на главния механик, електромеханика и всички останали специалисти към техните екипи трябва така да планират дейностите си, че да се осигури безопасно монтиране, обслужване, наблюдение и диагностика на високоволтовото обзавеждане и преди всичко безопасно влизане и излизане в работната среда, компетентност на персонала и спазване на правилата по техника на безопасност. Достъпът до табла с високо напрежение и оборудването трябва да бъде строго контролиран, чрез използване на оценка на риска и със специално разрешително (Permit) за работа в системата.
Това са основните предпоставки за организиране на специален курс за допълнителна подготовка на корабни механици и електромеханици, работили само с нисковолтово обзавеждане и които за в бъдеще да работят на кораби с електрически централи с високо напрежение.
Курсът се провежда в залите на Нов Учебен Корпус и в лабораториите на ТУ –Варна. До момента са обучени 130 курсисти, които успешно са преминали 40 часа редовно обучение, практически занятия и изпитен тест. Всички, които успешно преминаха този курс могат да подбират правилно личните предпазни средства в зависимост от конкретната задача, която ще изпълняват; да боравят безопасно с устройствата и системите с напрежение над 1000 V; да реагират точно, бързо и правилно при аварийните ситуации и да докладват за такива; да извършват и документират проверки на оборудването, работещо с напрежение над 1000 V.
Освен това те познават основните изисквания за безопасната експлоатация и обслужване на корабни електрически системи за високо напрежение,както и мерките за защитата на екипажа срещу токов удар, пожар; обгаряне и други опасности, създавани от напрежения над 1000 V; процедурите при отказ за изключване на електрозахранването: комуникациите по време на аварийни ситуации.
Електромеханиците, преминали съответното обучение получиха Electro technical officer (ETO) certificat сертификат според който се удостоверява, че те са компетентните лица и могат да извършват:
• оперативни действия съгласно инструкциите за безопасност за системи с високо напрежение.
• поддържане и ремонт на високото напрежение в комплектни разпределителни устройства (КРУ)
• да предприемат подходящи действия, когато се занимават с повреди в системата за високо напрежение.
• да прилагат стратегии за изолиране на компонентите на системата за високо напрежение.
• да използват подходяща апаратура за изолиране и изследване на високоволтово оборудване.
• да предприемат процедури за изолиране на морска система за високо напрежение.
• да разчитат и ползват документацията относно безопасността при експлоатация на системи с високо напрежение.
• да провеждат изпитвания на изолационно съпротивление и на индекса на поляризация на високоволтово оборудване.
Понастоящем съществува необходимост от корабен обслужващ персонал, достатъчно запознат с корабните електроенергийни системи за високо напрежение, затова организирането и провеждането на курса „ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА НА СИСТЕМИ С НАПРЕЖЕНИЕ НАД 1000 Волта“ в Морски квалификационен център към ТУ-Варна е целесъобразно и наложително.
 
Назад [ 3 ] Напред
Рибка
Морски бизнес каталог
Очаквайте в новия брой
Няма записи
Сп. "Морски Свят"
ИЗДАТЕЛСТВО МС
Варна, ул. Цар Симеон I, № 6, вх. Б, ет. 1, ап. 9
тел./факс: 052/ 603 640
e-mail: morski.sviat@mail.bg
morskisviat@gmail.com
prostori@gmail.com

Първият брой на Морски Свят
излиза през октомври 1986 г.
5779681

www.yachtsbg.com
www.prostori.com

Всички права запазени. Репродукцията на целите или части от текста или
изображенията без изрично писмено разрешение от "Морски свят" е забранена.